Full chức năng chưa sửa lần nào còn rất mới. Màn nét pin trâu dùng liên tục 9 tiếng mới phải sạc. Khônh có lỗi vặt 🍀❤️👌